ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᓲᖑᕗᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᒥᓂᐅᑉᐸᖅ ᐊᓂᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᑎᒍᔭᐅᖅᑲᕕᖕᒥᑦ, ᐃᓱᒪᖕᒥᒍᑦ ᐊᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᓄᓪᓚᖅᓰᕕᒻᒥᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᒎᕐᕕᒃᓴᖃᓲᖑᖏᑦᑐᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᓚᖓᖏᑉᐸᑦ ᑕᐃᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒍᓂ ᐱᔭᕇᑐᒥᓂᐅᓂᖓᓐᓂᑦ ᑎᒥᐊ, ᐅᑦᑑᑎ, ᑎᒥᖓ ᐊᓐᓂᐊᖑᖏᑦᑐᒧᑦ ᐱᔭᕇᖅᑐᒥᓂᐅᒪᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖁᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑕᐃᓕᒍᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖏᒃᑯᓂ. ᐃᓛᓪᓕ ᑕᐃᒪᐃᓕᑲᓪᓚᑦᑐᒥᐅᒍᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑑᒍᓂ ᐱᔭᕇᖏᑦᑐᒥᓂᐅᒍᓂ ᑐᖁᔾᔪᑕᐅᓂᖓ, ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓂᖃᖅᑎᒃᓯᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓱᑎᑦ ᒪᑯᓇᖓ: ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᖃᕋᒥ ᑭᓇᐅᒻᒪᖔ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᕐᓗ, ᖃᖓ, ᓇᒥᓪᓗ ᓱᓇᒧᓪᓗ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓴᖅ ᐊᕐᓇᐅᓂᖅᓴᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖅᑲ; ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓐᓂᕐᒪᖔᑦ ᑐᖁᔾᔪᑕᒥᓂᐅᔪᖅ; ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᖃᖅᓱᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓗᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᖅᑮᔪᒪᓪᓗᓂ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᑐᖁᔪᖃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᒐᓂ. ᒪᑯᐊᓗ ᑐᑭᓯᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᐊᑦᑕᓐᓇᖅᑐᕐᑕᖃᓲᖑᓂᖓᓐᓂᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᖏᓐᓂᖓᓄᑦ.