ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓱᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᖃᑦᓰᓇᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔭᐅᓲᒍᕗᑦ. ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᐅᓪᓗ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒃᑰᒍᑕᐅᓂᖓ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓗ ᓇᓪᓕᒍᓱᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᒍᓱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᑦ ᐊᑲᐅᒍᓐᓃᖅᑎᑦᓯᑕᐃᓕᒥᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᒌᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ -