ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄ ᑐᖁᔾᔪᑎᒥᓂᐅᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᓂ. ᒪᑯᐊ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᐅᑉ ᑐᖓᓱᒃᑎᑉᐸᖏᑦ, ᐃᒪᐃᓕᖓᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᓈᓚᒃᑎᓐᓃᖔᖅᑐᓂ, ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐱᔮᕆᓯᒪᖏᓐᑐᓂ, ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᑦ ᑭᐱᓯᓯᒪᓂᖓᓐᓄᑦ, ᒪᑐᐃᖓᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕ, ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᑐᖅ (ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ) ᐃᓚᖓᒍᓪᓗ, ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᖏᑦᑐᒥ ᑐᖁᖅᓯᓯᒪᓂᖅ.